Regioproject

Over het regioproject

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden en daardoor lijkt het gebruik ook toe te nemen. Net als de problematiek die hiermee samenhangt, zoals criminaliteit, (verkeers)veiligheid, ondermijning en een toenemende zorgvraag.

De gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron  willen iets aan deze normverschuiving doen en hebben hun krachten gebundeld in een regionaal project ‘Skip die trip’ dat in 2021 van start is gegaan.
Lees meer

In het regioproject zetten we in op drie pijlers die elkaar versterken in de preventieaanpak.  

  • Grootschalige onderzoeksmonitor: Met deze monitor krijgen we een beter beeld over de feitelijke cijfers omtrent het gebruik. Daarnaast gaan we in kaart brengen waarom jongeren drugs gebruiken en wat de relatie is tussen de norm tot bijvoorbeeld de setting van gebruik en de aanleiding voor gebruik. 

  • Communicatie, educatie en voorlichting: Naar aanleiding van de resultaten uit de monitor worden er op maat gemaakte communicatiecampagnes ontwikkeld voor de doelgroepen jongeren, ouders en professionals. Hierop kunnen gemeente aanhaken met de materialen die vanuit het regioproject beschikbaar worden gesteld in de vorm van een toolkit. 

  • Samenwerken op het gebied van beleid Veiligheid en Gezondheid: We zijn bezig met het opstellen van een handreiking ‘Drugs bij evenementen’. Daarnaast vervullen we namens de regio een belangrijke netwerkfunctie naar de ministeries en de partners in de (verslavings)preventie. We stimuleren gemeenten om het thema Drugs op te nemen in de lokale preventieakkoorden en adviseren en ondersteunen hen hierbij. 

Voor iedere pijler is een werkgroep actief met een brede afvaardiging van partners uit het project en andere netwerkpartners (zoals politie, OM en de veiligheidsregio). De werkgroepen worden aangestuurd door het projectteam van het regioproject. 

Wat willen we bereiken?

Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van het drugsgebruik klein blijft en dat er minder wordt gedacht dat het gebruik van drugs ‘normaal’ is. Dan is de kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op preventief niveau hoeven te handelen.
Lees meer

Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen  zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik.

  • "Onze doelstelling op korte termijn: Maatschappelijk draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de denormalisering van drugs.

  • Onze doelstelling op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is."

Onze regio is de eerste ‘politieregio’ waarin wordt samengewerkt met alle betrokken partijen. Dat doen we vanuit diverse invalshoeken:

  • Preventie 
  • Gezondheid 
  • Veiligheid
  • Handhaving

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.