Regioproject

Over het regioproject

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden en daardoor lijkt het gebruik ook toe te nemen. Net als de problematiek die hiermee samenhangt, zoals criminaliteit, (verkeers)veiligheid, ondermijning en een toenemende zorgvraag.

De gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron  willen iets aan deze normverschuiving doen en hebben hun krachten gebundeld in een regionaal project ‘Skip die trip’ dat in 2021 van start is gegaan.
Lees meer

In het regioproject zetten we in op drie pijlers die elkaar versterken in de preventieaanpak.  

 • Grootschalige onderzoeksmonitor: Met deze monitor krijgen we een beter beeld over de feitelijke cijfers omtrent het gebruik. Daarnaast gaan we in kaart brengen waarom jongeren drugs gebruiken en wat de relatie is tussen de norm tot bijvoorbeeld de setting van gebruik en de aanleiding voor gebruik. 

 • Communicatie, educatie en voorlichting: Naar aanleiding van de resultaten uit de monitor worden er op maat gemaakte communicatiecampagnes ontwikkeld voor de doelgroepen jongeren, ouders en professionals. Hierop kunnen gemeente aanhaken met de materialen die vanuit het regioproject beschikbaar worden gesteld in de vorm van een toolkit. 

 • Samenwerken op het gebied van beleid Veiligheid en Gezondheid: We zijn bezig met het opstellen van een handreiking ‘Drugs bij evenementen’. Daarnaast vervullen we namens de regio een belangrijke netwerkfunctie naar de ministeries en de partners in de (verslavings)preventie. We stimuleren gemeenten om het thema Drugs op te nemen in de lokale preventieakkoorden en adviseren en ondersteunen hen hierbij. 

Voor iedere pijler is een werkgroep actief met een brede afvaardiging van partners uit het project en andere netwerkpartners (zoals politie, OM en de veiligheidsregio). De werkgroepen worden aangestuurd door het projectteam van het regioproject. 

Wat willen we bereiken?

Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van het drugsgebruik klein blijft en dat er minder wordt gedacht dat het gebruik van drugs ‘normaal’ is. Dan is de kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op preventief niveau hoeven te handelen.
Lees meer

Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen  zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik.

 • "Onze doelstelling op korte termijn: Maatschappelijk draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de denormalisering van drugs.

 • Onze doelstelling op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is."

Onze regio is de eerste ‘politieregio’ waarin wordt samengewerkt met alle betrokken partijen. Dat doen we vanuit diverse invalshoeken:

 • Preventie 
 • Gezondheid 
 • Veiligheid
 • Handhaving

Wat levert SKIP de individuele gemeente op?

Meedoen levert de individuele gemeente het volgende op:

 • Samenwerking tussen en binnen gemeenten en relevante partners die bij het onderwerp betrokken zijn. Hierbij delen we kennis maken we gebruik van elkaars inzet. Zo hoeven we niet voor elk onderdeel eigen capaciteit vrij te maken;
 • Een algemene/regionale communicatiestrategie en -boodschap;
 • Een toolbox van interventies als basis voor de lokale aanpak;
 • Doorontwikkeling van passende monitoring.

De coördinatie vanuit de gemeenten is vooral/veelal belegd bij (volks-)gezondheid, vanwege de betrokkenheid van de GGD en de preventiedoelstellingen. Het project heeft echter de meeste impact als het ook aansluit op het sociaal domein (vanwege de lifestyle-, zorg en maatschappelijke componenten) maar ook op het domein van veiligheid (vanwege de overlastcomponenten in relatie tot druggebruik, maar ook gerelateerd aan settingen als evenementen en horeca).

SKIP in de brede preventieketen 

SKIP speelt een belangrijke rol in de lokale preventieketen ten aanzien van middelenpreventie en sluit aan op de ambities uit het GALA en IZA.

Door middel van innovatieve programma's en interventies richt SKIP zich op het verminderen van middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen. SKIP biedt een scala aan preventieve middelen en informatie die helpen bij het bewustmaken van de risico's van middelengebruik en het bevorderen van gezonde leefstijlen. SKIP werkt nauw samen met scholen, gemeentes en andere maatschappelijke organisaties om een geïntegreerde en effectieve aanpak te realiseren. Hiermee draagt SKIP significant bij aan het creëren van een gezondere samenleving en het verminderen van de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met middelenmisbruik.

SKIP sluit daarbij ook goed aan op het landelijke basispakket verslavingspreventie en de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.